Directors

As of June 20, 2019

President and CEO Yasuhiko Imaizumi
Managing Directors Akira Takeuchi
Shuichiro Kayama
Shinichi Inoue
Keiichi Yoshizawa
Yutaka Sato
Katsuya Furuta
Directors Mitsuo Hirakata