Directors

As of June 21, 2018

President and CEO Mikito Nagai
Executive Vice President Eijiro Hayashi
Yasuhiko Imaizumi
Managing Directors Akira Takeuchi
Shuichiro Kayama
Shinichi Inoue
Keiichi Yoshizawa
Yutaka Sato
Katsuya Furuta
Directors Mitsuo Hirakata