Directors

As of April 1, 2018

President and CEO Mikito Nagai
Executive Vice President Eijiro Hayashi
Managing Directors Akira Takeuchi
Shuichiro Kayama
Shinichi Inoue
Keiichi Yoshizawa
Yutaka Sato
Directors Kazuhiro Kawai
Nobushige Imai